ارتباط با ما


  • مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان ۹، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
  • تلفن: ۰۵۱۳۸۲۱۰۰۷۵
  • داخلی: ۲۷۰

 

 

دریافت نظرات شما برای ما بسیار حائزاهمیت است.  ما رادر رسیدن به كیفیت مورد نظرتان  یاری نمایید.